Reem Souri

Secretary – Gaza Office

Nahid Najjar

Secretary – Jabalia Office

Fatemah Nasser

Secretary – Khanunis Office